Úvodní strana Seznam blogů Blogeři VIP blogy Registrovat se a založit nový blog

Učebnice chemie pro 8.r. ZŠ, kterou vám nedoporučuji!

Nedávno byla vydána nová učebnice  chemie  Úvod do obecné a anorganické chemie pro 8.ročník základní školy autorů Macha, Plockové a Šibora nakladatelství Nová škola. Zatím není v běžném prodeji, nakladatelství ji zasílá školám na objednávku. Jsem bohužel jedním z těch, kteří ji pro svou školu objednali. Učebnice je – podle mého názoru – špatná. Kdyby byla špatně vytištěná či měla jiné technické nedostatky, tak mohu zásilku vrátit, když je „jenom“ špatně napsaná, tak vrátit nejde a já to s ní budu muset několik let vydržet a její chyby při výuce napravovat.

Vážené kolegyně a vážení kolegové, můj názor na tuto knihu vám nevnucuji. Vřele vám však doporučuji s případným nákupem celé sady těchto učebnic pro vaši školu počkat, až učebnice přijde do běžného prodeje a budete si moci jeden výtisk prohlédnout nebo koupit nebo můžete požádat nakladatelství o zaslání jednoho výtisku (některá nakladatelství přímo nabízejí zapůjčení ukázkového výtisku) a pak se teprve o případné koupi knihy pro školu rozhodnout. (Samozřejmě se můžete zeptat, proč jsem právě tohle neudělal já sám. Spolehl jsem na informace o knize dostupné  na webu a bral jsem jako samozřejmost, že učebnice kterou napsali kvalifikovaní odborníci za kontroly a spolupráce dalších odborníků nemůže mít zásadní chyby. Nyní vím, že může.)

 Učebnice má všechny předpoklady zaujmout pedagogickou veřejnost tím, že zdůrazňuje návaznost na RVP ZV, má moderní a kvalitní grafickou úpravu, nabízí spolupráci s interaktivní tabulí, lze jí doplnit pracovními sešity pro žáky a příručkou pro učitele. Přes všechny tyto klady má však celou řadu zásadních nedostatků. Moje kritika se nijak nevztahuje na jiné učebnice vydané nakladatelstvím Nová škola. Naopak si myslím, že se jedná o skvělý projekt s kvalitními učebnicemi a je škoda, že autorský kolektiv v případě chemie selhal.

Hodnocená učebnice obsahuje věcné chyby a nepřesné formulace – tento problém se opakovaně projevuje např. používáním pojmu molekula v nesprávných souvislostech. Špatné je didaktické zpracování základních témat – zejména chemických výpočtů a anorganického názvosloví (na jedné straně příliš stručný výklad, na druhé vysoká úroveň požadavků). Přestože učebnice přímo na obálce v titulu zdůrazňuje, že je vytvořena v souladu s RVP ZV, tak v některých bodech zřetelně obsahu RVP ZV neodpovídá. Lze tedy konstatovat, že se jedná o nekvalitní učebnici, která neměla v tomto stavu být vydána. Učebnici je možné ve výuce využít jen za intenzivní snahy učitele, pro samostatnou přípravu žáků (např. v období nemoci) je zpracování zcela nevhodné. Při dalším studiu chemie na gymnáziích a dalších středních školách nemohou žáci na znalostech z tohoto textu stavět.

 Podrobnější rozbor nedostatků v textu:

  Na řadu problémů narazíme v tématu  Směsi a chemické látky. Jde o nepřesné rozlišení směsí a čistých látek a o chybný popis postupů při oddělování složek ze směsí. Konkrétně např. na s.12 čteme: „Směs se dá obvykle dělit, chemická látka ne.“ Vyzní to jako kdyby nešlo rozdělit sloučeninu (sůl nebo vodu) na prvky. V chemii přece nelze tvrdit, že „Vzduch a voda jsou směsi látek“ (s.22) .Volná krystalizace modré skalice je popsána takto: „Po několika dnech se voda ze směsi odpařila ….“ (s.19) – v čem je ale pak rozdíl mezi krystalizací (s.19) a odpařováním (s.20)?  U principu čištění odpadní vody v čističkách odpadních vod je zdůrazněno přidávání chemických látek a „proces čištění je dokončen přidáním zdravotně nezávadných mikroorganizmů“ (s.27) – ve skutečnosti biologické čištění za pomoci bakterií je hlavní krok a zpravidla jediný krok čištění komunálních odpadních vod.

Opakované je chybné použití pojmu molekula: Např.: „Tříprvkové sloučeniny mají molekuly složené z atomů tří prvků“ – jako příklady jsou pak uvedeny hydroxidy a soli (tedy iontové sloučeniny) (s.68). Zde by stačilo napsat třeba: „Tříprvkové sloučeniny jsou například …“  a  slovu molekula se vyhnout. Žáci jsou nesprávně vedeni k tomu, aby používali slovo molekula kdekoliv. Přitom správné používání pojmu molekula je jedním z jasně definovaných očekávaných výstupů ve výuce chemie podle RVP ZV, učebnice tento pojem používá chybně a  ve svém rozpracování RVP ZV (s. 97 – 101) pojem molekula vůbec neobsahuje. Svérázné je i sdělení, že vodík „tvoří převážně dvouatomové molekuly.“ (s.48) – ale jaké jiné?

Jako chybné se  jeví tvrzení o využití radonu ve světelných reklamách (s.24) vzhledem k tomu, že Rn je radioaaktivní a jeho  poločas rozpadu  je jen 3,8 dne . (Snažil jsem se nějakou zmínku o této možnosti využití radonu najít – nenašel.) Učebnice chybně popisuje analytický důkaz halogenidů stříbra: Na s.62 se uvádí, že bromid draselný dokážeme tak, že připravíme sraženinu bílého bromidu stříbrného. Je však obecně známo, že AgBr není bílý, ale nažloutlý (tak se rozezná od podobného AgCl) a hlavní je, že sraženina je typická tím, že tmavne a černá na světle – to však učebnice neuvádí.

V textu jsou sice dobře popsány základní anorganické kyseliny, je zdůrazněno, že jde o (silné) žíraviny, nikde však není použit termín „silná kyselina“, který je pro jejich popis základní. U kyseliny uhličité je pak tučným písmem uvedeno, že je to “velmi slabá kyselina“ – z toho je vidět, že pojmy silná nebo slabá kyselina v podstatě z učebnice chemie vynechat nejdou. (Podobně můžeme očekávat, že v dalším díle učebnice budou jako slabé označeny organické kyseliny.)

Učebnice používá grafické symboly nebezpečných vlastností látek u látek toxických a vysoce toxických a u látek žíravých. To je velmi dobře. Jako toxická látka (tedy lebkou s hnáty) je však označena omylem i modrá skalice, která samozřejmě toxická není. Přitom tato látka patří ve výuce  chemie tradičně mezi základní vzorové příklady a žáci s ní běžně i sami pracují.

 Slabou stránku učebnice představuje i výklad chemických výpočtů. Výpočet složení roztoků je předveden  na jednom řešeném  příkladu. Jde o roztok s celkovou hmotností 100 g obsahující 5 g soli – tedy velmi speciální případ, na jehož základě pak zřejmě mají žácï zvládnout i příklady obecnější.Výpočet látkové koncentrace předvádí učebnice opět na jediném speciálním příkladě, kdy v 1 dm3 roztoku je rozpuštěno 0,25 molu chlorovodíku (s. 43). Výpočty z chemických vzorců jsou dokumentovány na dvou řešených příkladech, ale výpočty z chemických rovnic opět na jediném (s. 44). Před vlastním příkladem jsou žáci požádáni, aby si zopakovali, co udávají stechiometrické koeficienty. Vrátíme-li se zpět, pak na s. 40 najdeme, že stechiometrické koeficienty udávají „počty reagujících atomů či molekul“. Ani dále v kapitole Chemické výpočty (od s. 40), ani u vlastního příkladu nenajdeme vysloveně uvedeno, že stechiometrické koeficienty udávají základní látkové množství (počet molů) reagujících látek. 

 Problematický je dále výklad chemického názvosloví. Jako první skupinu sloučenin uvádí učebnice halogenidy. Uvádí jejich příklady pro všechna kladná oxidační čísla prvků až do VIII (např. i fluorid sírový, fluorid jodistý) (s.62). Žáci se tak na úplně na začátku výuky chemie setkávají s takovými zvláštními sloučeninami, které naše generace poznávala až na začátku vysokoškolského studia.

U názvosloví hydroxidů, kde jeden z ukázkových vzorců je hydroxid železitý a přitom se v textu píše: „při práci s hydroxidy používáme ochranné pomůcky.“ a „Hydroxidy se také označují jako zásady, Jejich vodné roztoky se nazývají louhy.“ (s.68).

Z kyslíkatých kyselin se žáci v učebnici setkají se vzorci kyslíkatých kyselin chloru, kyseliny borité nebo manganisté. Že nejde jen o ilustrační příklady dokazuje úloha, kdy žáci mají např. napsat rovnici ionizace kyseliny jodisté a pojmenovat vzniklý anion. Je otázka, zda by se učebnice pro ZŠ neměla omezit jen na několik hlavních kyselin – těchto znalostí běžně nedosahují ani všichni žáci čtyřletých gymnázií.

Z běžných solí oxokyselin najdeme v učebnici odvození vzorců tří síranů a dvou dusičnanů. Hydrogensoli a hydráty solí jsou uvedeny společně na jediné straně (s.80). Pokud učitel vyloží toto učivo podobně téměř jedním dechem, pak asi bude výsledek žalostný. Dále jsou na s.81-83 popsány jednotlivé příklady solí a jejich využití. Učebnice tedy neprobírá zvlášť názvosloví solí jednotlivých kyslíkatých kyselin (např. dusičnanů). I když jsou v definici solí (s. 77) zmíněny i amonné soli, není v učebnici žádná amonná sůl konkrétně uvedena (z amonných sloučenin je uveden pouze hydroxid amonný, jehož existence je sporná).

Hranice základního učiva překračuje nitridový anion (s.37). Dále (s.63) se objeví dokonce kationty P a S s náboji 5+ a 6+, které ani neexistují!

Výklad anorganického názvosloví v učebnici tedy kolísá od uvádění málo běžných sloučenin, jejichž znalost je pro všechny žáky ZŠ těžko dosažitelná, k rychlému přehledu, kde chybí podrobnější zaměření na názvosloví běžných solí – dusičnanů, síranů nebo uhličitanů.

 Do knihy je volně vložena periodická tabulka prvků  jako samostatní příloha. Toto řešení již bylo u nás před lety opuštěno proto, že žáci tabulky velmi rychle ztrácejí. Při systému zapůjčování učebnic školou  to je značný problém. Vnitřně přechodné prvky jsou v přiložené tabulce označeny jako “prvky, o kterých se budete učit na střední škole“, což je velice sporné. Vyznívá to pak, jako kdyby o všech ostatních prvcích (včetně např.meitneria – Mt, které tabulka též uvádí) se žáci mají učit již na škole základní.

 Učebnice je pěkně graficky zpracována hlavně díky velkému počtu barevných fotografií. I některé z nich však vykazují nedostatky. Např. žádná ze dvou fotografií chromatogramů na s.21 neukazuje jasné rozdělení barviv ze směsi, jaké může chromatografie nabídnout. První z fotografií vypadá spíše jako zelená sraženina zachycená na filtru při filtraci (může jít o záměnu snímků). Fotografie kyseliny chlorovodíkové (s.71) a sírové (s.72) se liší jen barvou láhve. Byl by vhodnější jeden snímek komentovaný, že takto obvykle vypadají anorganické kyseliny v laboratoři. Dva snímky zbarvení univerzálního indikátoru na s.74 jsou těžko srovnatelné, na druhém jsou uvedeny dva rozdílné odstíny pro pH=5 a opět dva odstíny pro pH=6.

 Přestože se přímo na obálce hodnocené knihy dočteme, že je to „učebnice vytvořená v souladu s RVP ZV“, tak skutečný soulad hledáme těžko. Konkrétně lze tento fakt doložit porovnáním obsahu části textu učebnice nazvaným  Učivo a očekávané výstupy (s. 97- 101) s originálním textem RVP ZV pro obor chemie. Vybereme-li konkrétní oddíl oboru Chemie v rámci RVP ZV, pak srovnání s učebnicí dopadne takto:

 RVP ZV – Chemie:

„Částicové složení látek a chemické prvky – Očekávané výstupy:

Žák

- používá pojmy atom a molekula ve správných souvislostech

- rozlišuje chemické prvky a chemické sloučeniny a pojmy používá ve správných souvislostech

- orientuje se v periodické soustavě chemických prvků, rozpozná vybrané kovy a nekovy a usuzuje na jejich možné vlastnosti“

 Hodnocená učebnice chemie tyto výstupy na s.98 rozpracovává na jedné straně velmi detailně, na druhé např. zcela vypadl základní pojem „molekula“. Mezi očekávané výstupy v učebnici patří např.:

„Žák:

-         vysvětlí vzájemné působení částic v atomu

-         znázorní a popíše stavbu atomu jednoduchým modelem

-         ovládá značky, české a mezinárodní názvy běžných prvků

-         vysvětlí odvození značek  původ mezinárodních názvů prvků

-         definuje chemickou vazbu

-         popíše vznik chemické vazby sdílením elektronů

-         objasní dělení sloučenin podle původu a podle počtu sloučených prvků

-         vysvětlí vznik iontů a z atomů přesunem elektronů“

 Na tomto konkrétní tématickém okruhu lze ukázat, že učebnice výstupy předepsané v RVP ZV rozpracovává tak podrobně, že vyžaduje na žácích znalosti a dovednosti, které úrovni základního vzdělávání nepříslušejí (mezinárodní názvy chemických prvků, pochopení struktury atomu a podstaty chemické vazby) a není reálné, že by těchto cílů mohli všichni žáci dosáhnout. Při tomto podrobném rozpracování požadavků z RVP ZV se však např. zcela ztratil důležitý pojem molekula, který ovšem právě tato učebnice používá v řadě konkrétních situací zcela chybně. Je možno konstatovat, že hodnocená učebnice ve skutečnosti není vytvořená v souladu s RVP ZV.

 Učebnice má schvalovací doložku MŠMT s dobou platnosti 6 let.  Schvalovací doložka MŠMT se  v tomto případě jeví jako naprostá formalita, která neposkytuje žádnou záruku kvality učebnice pro školu, která se rozhoduje o její koupi.

 Můj celkový názor lze shrnout takto: Učebnici napsali tři kvalifikovaní autoři (dva z toho učí na pedagogické fakultě budoucí učitele chemie ZŠ), lektorovali další dva odborníci, další dva  zajistili odbornou spolupráci, další čtyři pedagogickou spolupráci. Dohromady jedenáct kvalifikovaných osob! Znám učebnice chemie z dob první republiky – autoři byli středoškolští učitelé z malých měst, kteří sami napsali knihy, kde není chybně ani čárka. Zapsali to, co sami slovo od slova mnohokrát učili, a zapsali to pečlivě, protože učebnici považovali za své životní dílo.


    nikdo zatím nehodnotil

8 komentáře k příspěvku

 1. avatar

  Informace o zveřejnění této kritiky byla dnes zaslána nakladatelství Nová škola na adresu nns@nns.cz

 2. avatar

  Děkuji za informaci. A. Chupáč

 3. avatar

  Vyjádření ke kritice
  Chemie je vzhledem ke značně velkému počtu individuí a entit, kterými se zabývá a rozsáhlému teoretickému aparátu velice složitou vědou. Pro objasnění základních principů je proto nezbytné odhlédnout od exaktních definicí a zvolit vhodné aproximace, ovšem při zachování systematiky oboru. Z tohoto důvodu se jisté, v textu uvedené, formulace mohou zdáti být nepřesnými, v žádném případě však ne nesprávnými. Kdyby se každý pojem vysvětloval exaktně, měla by učebnice daleko větší rozsah a čtenáři by se v něm ztráceli a nerozuměli mu. Navíc by bylo v mnoha případech potřebné vysvětlovat i matematicko-fyzikální aparát k definování potřebný. Vždyť se jedná o první seznámení s touto disciplínou a není možné vše pregnantně verifikovat.
  str. 12 – mohlo být uvedeno, že fyzikálními metodami nelze chemickou sloučeninu dělit; museli by se ale tyto vysvětlit a také popsat jakým způsobem dělit chemické látky lze, což není předmětem této kapitoly
  str. 22 – vzduch a voda jsou směsi – kritik nemá pravdu
  str. 19 – krystalizace a odpařování jsou operace, které spolu velice úzce souvisejí, hranice mezi nimi je v praxi mizivá, přesné definice jsou opět nadbytečné
  str. 87 – zde kritik svojí kritikou porušuje to co vyčítá: oddělování vody a soli nazývá destilací, což je dělení směsi dvou kapalných látek, i když zjednodušeně řešeno o destilaci jde. Aparatura je navíc sestavena tak, aby žák obě složky získal, i když praxe se obvykle soustřeďuje pouze na jednu z nich.
  str. 27 – irelevantní, kritik si hraje se slovíčky vytaženými z kontextu celé strany, kde je problematika popsána správně
  Pojem molekula: Molekulu lze definovat různými způsoby, podle hloubky pojetí. V širším pojetí je molekulou: „Nejmenší částice látky, která si uchovává chemické a fyzikální vlastnosti látky a skládá se ze dvou nebo více atomů, skupinám podobných atomům nebo i jednoho typu atomů, které drží pohromadě chemickými silami.“ Do této, obecně užívané, definice se tedy kromě molekul vázaných kovalentní vazbou vejdou i sloučeniny iontové, ale také např. vzácné plyny apod. Není možné opírat o jedinou definici, byť doporučenou IUPAC, když pojem molekula je z hlediska šíře užití vlastně filosofickou kategorií. Připomínky k termínu molekula jsou tedy zcela irelevantní opírající se o omezené množství informací. Chce-li být kritik přesný, musí uznat i existenci tříatomové molekuly vodíku, která popsána je a pak je na místě vyjádření „vodík tvoří převážně dvojatomové molekuly“, i když zde bylo spíše myšleno, že může existovat také ve formě protonu, radikálu nebo jako hydrid.
  Hmotnostní zlomek: opět známá hra se slovíčky, která lze považovat za synonyma.
  str. 24 – užití radonu do reklamních trubic možné je a používá se, i když v omezeném množství
  str. 35 – tvrzení je dostačující a pro první představu více než vhodné; že navozuje souvislost se životem je namístě
  str. 29 – elektrostatická síla je pro objasnění soudržnosti jádra a obalu pro ZŠ dostačující, pro pregnantnější vysvětlení chybí pojmový aparát; v kapitole je uvedeno, že je pohled velmi zjednodušen
  str. 32 – v uvozovkách není uveden překlad, ale význam; obojí „obsažen ve vodě“ i „tvořícím vodu“ je správně. Hydrogenium je z latiny přeloženo totiž jednoznačně jako vodík.
  Str. 37 – jedná se opět o zjednodušení jinak abstraktního pojmu, i když pravdou je, že rozpustnost jako jediná z uvedených vlastností s velikostí sil nesouvisí
  Str. 62 – AgBr na obrázku není bílý, ale nažloutlý, tak jak má být; to, že sraženina zčerná není zcela přesné, začne totiž postupně, při dobrém světle šednout a zcela zčerná až za dlouhou dobu. Navíc by asi při uvedení této skutečnosti kritik jistě žádal vysvětlení ne zrovna jednoduchého procesu fotolýzy.
  Síla kyselin a bazí není předmětem studia na ZŠ; na VŠ patří mezi nejobtížnější; modrá skalice má uveden piktogram „lebka se zkříženými hnáty“ bez písmenného označení vyjadřující jedovat; je uveden jako prevence, přestože by měl nést označení látky zdraví škodlivé a škodlivé pro životní prostředí
  Nedostatky v didaktickém zpracování textu
  Odst. 1 řádek 1,2 Definice katalyzátoru str. 10 učebnice – irelevantní
  Pokus „Hoření cukrů“ je zde zvolen velice vhodně nejen pro svoji vypovídající didaktickou hodnotu, úzce se váže k názvu kapitoly „CHEMICKÝ POKUS (EXPERIMENT)“, ale také pro svůj velký efekt. Jelikož je zde, přímo u pokusu, nutné vysvětlit průběh reakce, je tudíž nutné i vysvětlení pojmu katalyzátor. Navíc není tento pojem žákům 8. ročníku neznámý, neboť se s ním setkávají i v běžném životě.
  Odst. 2
  Protonové číslo Z – nepravdivé
  Na str. 30 odst. 2 učebnice je uvedeno „Počet protonů v jádře udává protonové číslo Z. V periodické …… je zapsáno vlevo dole před značkou…….“ Není proto pravdou, že se pojem protonové číslo poprvé vyskytuje až v odst. 5 této strany u značky 168O. Pojem Periodická soustava prvků (dále PSP) se sice před tímto textem v učebnici neobjevuje, ale v této kapitole se rozhodně nejedná o vysvětlení PSP, nýbrž jejích jednotlivých „komponent“. Samostatně je PSP popisována v následující kapitole.
  Odst. 3 Vliv teploty na rozpustnost látek – irelevantní
  Dle moderních vyučovacích metod je jednou z cest jak vzdělávat žáka např. na ZŠ tzv. konstruktivistický přístup k výuce. Na základě této metody je tedy nanejvýš vhodné, aby si žák osvojil nové informace a pojmy na základě své vlastní reálné zkušenosti. K tomu žáky vede i úkol č. 11 na str. 16 učebnice, kdy si samostatně a na základě svých zkušeností z běžného života a částečně i z učiva fyziky odvodí „neznámé“ jevy. Podle RVP ZV není přece snahou ve vzdělávání na ZŠ dublování jednotlivých oborů, ale jejich integrace a prolínání tak, aby byl vychováván jedinec jako ucelená a všeobecně vzdělaná osobnost.
  Ods. 4 – irelevantní
  Rozdělení vazeb je standardní a obdobně, byť rozšířené, se vyučuje na SŠ. V textu učebnice není nikde uvedeno a ani z něj nikterak nevyplývá, že vazby polární a iontové jsou si nějak blízké – jak uvádí kritika. Další a podrobnější rozdělení chemických vazeb by bylo pro žáky na ZŠ velmi náročné.
  s. 37 učebnice – nitridový anion – autorům učebnice jde pouze o názorný příklad rozdělení iontů na kationty a anionty. Nikde v učebnici není uvedeno a ani není po žácích požadováno, aby uváděli přesné názvy jako je nitridový anion, ale naprosto dostačující se jeví odpověď anion dusíku.
  s. 65 učebnice kationty P5+ a S6+ jsou zde uvedeny pouze jako příklad procvičování zakončení přídavného jména příslušného halogenidu. Navíc nesouhlasíme s kritikou, že tyto kationty neexistují. Oba kationty jsou součástí struktur koordinačních sloučenin a v učebnici uvedené sloučeniny mají vždy reálný základ.
  Chemické výpočty
  Odst. 1 – irelevantní
  V textu učebnice je posloupnost jednotlivých chemických výpočtů uváděna ve smyslu zásad J. A. Komenského tj. od jednoduššího ke složitějšímu. Proto je nejprve vysvětlován výpočet hmotnostního zlomku a až v dalších částech učebnice jsou postupně i další (obtížnější) výpočty.
  Výpočet objemů plynů za normálních podmínek – není v RVP ZV, proto jej neuvádíme; a také z důvodu, že výpočty a názvosloví jsou největšími strašáky chemie a od chemie žáky odrazují, i když se, z pohledu vyučujícího, nejlépe zkouší
  Odst. 2 – irelevantní
  Kritik si hraje se slovy. Navíc v textu nelze hovořit o látkovém množství, jestliže je probíráno až o několik stran dál.
  s. 40 učebnice stech. koef. – „ÚPRAVA CHEMICKÝCH ROVNIC“
  ad b) 2. Odstavec textu ….., které udávají počty….je na řádku 3 tohoto odstavce přesně uveden příklad, tudíž je kritika naprosto mylná.
  Řádek 7,8 kritiky – vysvětlující tabulka v učebnici je dostatečně přehledná a výstižná.
  Odst. 3 kritiky – naprosto zavádějící

  Chemické názvosloví
  Halogenidy – zástupci „exotických“ s vyšším oxidačním stavem jsou uvedeny pro úplnost.
  Hydroxidy – ač se s hydroxidem železitým setkáváme dnes a denně a nebezpečný není, většina hydroxidů jsou silné žíraviny – varování je tedy namístě.
  Kyslíkaté kyseliny – kritik více méně nabádá k učení se vzorců nazpaměť, což je pro autory nepřijatelné. Pokud se žák neučí názvosloví nazpaměť, měl by podle vzoru zvládnout jakoukoli podobnou kyselinu.
  Názvosloví bylo maximálně zestručněno a důraz byl kladen na logickou strukturu. Tato snaha byla vyvolána především nutností chemii nabídnout ne pouze jako vědu o názvosloví a výpočtech.
  Příloha učebnice: Periodická soustava prvků, fotografie v učebnici
  Odst. 1 kritiky – irelevantní
  Vhodnost vložené tabulky je na posouzení autorů a nakladatelství, tudíž mu nepřísluší kritika. Na ZŠ záleží pouze na učiteli, které prvky a jejich značky budou žáci znát.
  Odst. 2 kritiky
  Str. 21 učebnice obr. Chromatogramu – irelevantní
  Obrázek je naprosto jednoznačný.
  s. 71,72 učebnice irelevantní – zde přece nejde o barvu lahví, jak se naprosto mylně domnívá kritik.
  s. 74 učebnice – zbarvení indikátoru – vše je naprosto v pořádku, i v praxi se mohou odstíny zbarvení stejného pH na univerzálních indikátorových papírcích jemně lišit.
  Soulad s RVP ZV – irelevantní
  Učitel je vysokoškolsky vzdělaný člověk a ne „ovce“. Je tedy pouze a jenom na jeho rozhodnutí, zda se nechá či nenechá pro vlastní tvorbu ŠVP oboru chemie inspirovat návrhem posloupnosti učiva a očekávaných výstupů uvedených na str. 97 – 101 v učebnici.
  Závěr
  Kritik učebnice není dle názoru autorů odborníkem, který by mohl konstatovat uváděné závěry, viz předchozí text. Kritikův text nelze považovat za relevantní, jelikož každou jím uváděnou skutečnost lze vyvrátit nebo alespoň zpochybnit. Jeho konstatování o nekvalitní učebnici považujeme za při nejmenším urážlivou a zcela nekompetentní.

  Mimo jiné ještě jednu poznámku. Moje příjmení je Plucková nikoli Plocková jak chybně píše kritik.
  Irena Plucková

 4. avatar

  Děkuji za opožděnou reakci. Podle ní jsem neměl pravdu ani v jediném bodě kritiky - je to důkaz mojí zaujatosti nebo naprostého nedostatku sebekritiky paní autorky? Kouzelná je třeba věta: "Vhodnost vložené tabulky je na posouzení autorů a nakladatelství, tudíž mu nepřísluší kritika." - jedná se samostatnou PSP, která se pochopitelně časem ztratí. Co se týče vyjádření , že "kritik není odborníkem", pak odpovím, že jsem učitel s dlouhodobou praxí na několika typech škol. Kdo jiný může a má učebnici hodnotit?
  Omlouvám se autorce za překlep v jejím jméně.

 5. avatar

  Vážený pane kolego Melichare,
  víme, že jste učitelem chemie, ale jak vidím z Vaší reakce, mou odpovědí, která je i vyjádřením mých kolegů Šibora a Macha, jsem Vám tak nějak vzala vítr z plachet. Opětovně Vám nezbyla jiná kritika než ta, jež se týkala vložené PSP. Mimo jiné, ta kterou si žáci kupují v knihkupectvích, je rovněž pouze a jenom jedním listem A4.
  Pokud si přejete s námi konstruktivně diskutovat o učebnici, máte možnost nás přímo kontaktovat a my Vás rádi přivítáme v Brně. Můžeme si nedostatky vyříkat tváří v tvář a né takto neosobně. Tento způsob komunikace a kritiky mi totiž přijde velice zbabělý a nedůstojný jakéhokoliv učitele.

 6. avatar

  Vážená paní kolegyně Plucková, odkdy probíhá diskuze o publikovaných textech tak, že kritik osobně přijede a popovídá si s Vámi? Přece běžná reakce na odborný text je písemná, běžná reakce na knihu (beletristickou i odbornou) je písemná. A kde publikovat kritické stanovisko k učebnici chemie? Mimo časopis Bi-CH-Z, který má minimální prostor, jsou pak Ch.listy - chcete diskutovat tam? Zdá se mi, že rvp.cz - jako prostředí pro učitele - je nejvhodnější. Co se týče zbabělosti: Já jsem svoji kritiku publikoval veřejně (i přes značné potíže ze strany recenzentů rvp.cz), publikaci jsem bezprostředně oznámil nakladatelství Nová škola na mejlovou adresu uvedenou v učebnici. Výhrady k učebnici jsem již několik měsíců před tím stručně oznámil na tutéž adresu okamžitě potom, co jsem učebnici otevřel. Co je na tom zbabělého? Nakladateství Nová škola nereagovalo vůbec. Nevím, kdy informovali kolektiv autorů, vy jste odpověděla se značným zpožděním. Podle mne je moje kritika věcná, Vaše odpověď arogantní. Nechci odpovídat v diskuzi příliš dlouze - napíšu své stanovisko jako nový text v mém blogu a pravděpodobně se také obrátím v některých bodech na odborníky, abych si ověřil správnost Vašich tvrzení. Jistě nemáte nic proti tomu, když zároveň zveřejním informace o Vaší odborné průpravě, které nabízí Váš profil na stránkách MU. Jinak nacházím v textu učebnice průběžně další chyby, začíná z toho být zábavná hra. Vysvětlíte jako záměr i fakt, že označení láhví se zkapalněným dusíkem a kyslíkem se sice na obrázcích liší barvou pruhu, ale obě láhve jsou označeny N ?

 7. avatar

  Vážený pane Melichare.
  K označení lahví tento odkaz: http://www.linde-gas.cz/international/web/lg/cz/like35lgcz.nsf/repositorybyalias/pdf_cylinder1/$file/BarevneZnaceniTlakLahvi2007.pdf
  Víc nemám co dodat.

 8. avatar

  Vážená paní kolegyně, děkuji za poučení, uznávám, že máte pravdu. Můžete mi, prosím, poslat též odkaz, který konkrétně potvrzuje použití Rn v reklamních světelných trubicích? Také mě zajímá konkrétní odkaz na koordinační sloučeniny, které zahrnují ionty P5+ a S6+ (jejich existence je poměrně často diskutovaná a rád bych měl přesnější informaci).
  Děkuji předem za laskavost.

Přidejte komentář

Abyste mohli komentovat příspěvky, musíte být přihlášení.